ДГ №149 "Зорница"
Детска градина в град София, район Сердика

Мисия и визия

 

МИСИЯ на ДГ №149 „Зорница“:

Да формира детската идиентичност, положителната социализация и личностно израстване в обществото, като усигурява достъп до качествено предучилищно образование, формиране на обща култура, запазване и укрепване на здравето на децата в предучилищна възраст.

 

ВИЗИЯ на ДГ №149 „Зорница”:

Утвърждаване в общественото пространство на детската градина като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, учители и родители.