ДГ №149 "Зорница"
Детска градина в град София, район Сердика

Нормативни документи

Прикачени документи

Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за приобщаващото образование
Програма за гражданско, интеркултурно, екологично и здравно образование
План - превенция на тормоз 2023-2024г.
Програма за превенция на ранното напускане
Вътрешни правила за ежедневен контрол на здравословното състояние на децата
Правилник за дейността на ДГ 149 "Зорница"
Модел за адаптация на новоприетите деца в ДГ
Етичен кодекс
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Модел за работа със семействата и децата
Програмна система
Етичен кодекс на работещите в детската градина
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на детската градина